วันอังคารที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2553

คณะกรรมการสหการร้านค้า

  คณะกรรมการร้านค้าสวัสดิการศูนย์มะเร็งอุดรธานี  ประกอบด้วย
 1.นายศิริเดช    ผ่านจังหาร รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจอำนวยการ        ประธานคณะกรรมการ
 2. นางอำไพ สารขันธ์                                      กรรมการ
 3.  น.ส. สมานลักษ์   วิรุณพันธ์                     กรรมการ
4.  น.ส.ประภาพร  สุนธงศิริ                         กรรมการ   
5.  นายคมสัน   ลุนพรม                                 กรรมการ
6. นางสาวศิริมา  ชัยธิสาร                            กรรมการ
7. วิไลวรรณ นามพิลา                                 กรรมการ
8.  นายชัยยา  พันธ์คูณ                              กรรมการ
9.  นายพิสิษฐ์   นามพิลา                        กรรมการ
10.นางสาวอรัญญา     บาริศรี                กรรมการ
11. นางสาว อุไรวรรณ  พรมศรี            กรรมการ 
12.  นายชัยสุนทร   วิเศษนันท์       กรรมการและเลขานุการ
13.   นางดวงใจ  คำลาภ                 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่รับผิดชอบ
การดำเนินการ ตามแผนงาน โครงการตลอดทั้งจัดสรรงบประมาณในการดำเนินการ ให้บรรลุเป้าประสงค์การให้บริการ ผู้ป่วย ญาติ และเจ้าหน้าที่ให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด
การดำเนินของคณะกรรมการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบเป็น 3 ฝ่าย ดังนี้
1.  ฝ่ายการเงินและบัญชี
      1. นางอำไพ สารขันธ์            ประธานกรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี
       2.นางสาวอรัญญา     บาริศรี        กรรมการ
       3. นางสาวอุไรวรรณ   พรมศรี    กรรมการ
      4. วิไลวรรณ นามพิลา                   กรรมการและเลขานุการ
                มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการรับจ่ายและเก็บรักษาเงินและทรัพย์สิน
- สรุปรายรับ- รายจ่ายประจำเดือน
จัดทำระบบบัญชีซื้อ-ขาย                 
 2.  ฝ่ายขายและคลังสินค้า
          1.  นายชัยสุนทร   วิเศษนันท์       ประธานกรรมการฝ่ายขายและคลังสินค้า
          2. นางสาวศิริมา  ชัยธิสาร         กรรมการ
          3.  นายชัยยา  พันธ์คูณ              กรรมการ
         4.  นายพิสิษฐ์   นามพิลา           กรรมการและเลขานุการ
                มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
จัดซื้อสินค้า ตรวจสอบคุณภาพสินค้าที่จำหน่าย
- ลงบัญชียอดซื้อของสมาชิกที่มีหุ้น
- จัดหาอุปกรณ์ที่จะใช้ในสหการร้านค้า
- สรุปรายงานยอดคงคลังสินค้า ประจำเดือน
3. ฝ่ายธุรกิจและบริการลูกค้า
        1.  น.ส. สมานลักษ์   วิรุณพันธ์        ประธานกรรมการฝ่ายธุรกิจและบริการลูกค้า
         2.  น.ส.ประภาพร  สุนธงศิริ        กรรมการ
         3.  นายคมสัน   ลุนพรม                  กรรมการ
         4.   นางดวงใจ  คำลาภ          กรรมการและเลขานุการ
  มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
ดูแล พัฒนา ปรับปรุงคุณภาพกิจการร้านอาหาร
-  คัดเลือกผู้ประกอบการร้านอาหาร
จัดรูปแบบร้านอาหารให้เรียบร้อย ควบคุมคุณภาพผู้ประกอบการ

วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2553

ตรวจร่างกายผู้ประกอบการตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย

ตรวจสุขภาพผู้ประกอบการเพื่อรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย

ประชุมใหญ่ประจำปี 2552

                              การจัดสรรผลกำไรจากการประกอบการ
              การจัดสรรผลกำไรจากการประกอบการปี 2552
              กำไรสุทธิจากการดำเนินการในรอบปีบัญชีนำมาจัดสรรดังนี้  97,689    บาท
                1. จ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้น   10  %    ของกำไรสุทธิ                        =       9,769   บาท
2. จ่ายเป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกซื้อสินค้า 10 %  ของกำไรสุทธิ   =        9,769   บาท
3. จ่ายเป็นงบลงทุน                           40 %         ของกำไรสุทธิ          =        39,076   บาท
4. จ่ายเป็นสวัสดิการให้ศูนย์มะเร็ง    15 %          ของกำไรสุทธิ         =        14,653   บาท
5. จ่ายเป็นงบพัฒนาบุคลากร             10 %          ของกำไรสุทธิ         =        9,769  บาท
6. จ่ายเป็นงบบริหารจัดการและพัฒนาร้านสวัสดิการ 10 % ของกำไรสุทธิ =   9,769   บาท
7. จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการ  5 %  ของกำไรสุทธิ          =        4,885   บาท


สรุปการใช้งบประมาณ รายจ่ายเงินปันผลประจำปี 2552
5. จ่ายเป็นงบพัฒนาบุคลากร             10 %          ของกำไรสุทธิ         =        9,769  บาท
    เบิก  9,200 บาท
1.  ค่าสถานที่                        3,000    บาท
2.  ค่าวิทยากร                       2,000     บาท
3. ค่าอาหาร เครื่องดื่ม          4,200     บาท
    รวม                                   9,200     บาท


6. จ่ายเป็นงบบริหารจัดการและพัฒนาร้านสวัสดิการ 10 % ของกำไรสุทธิ =   9,769   บาท
1.             ซื้อของรางวัล    2 รางวัล  ๆ ละ   390 บาท        รวม      780     บาท
2.             เครื่องทำน้ำเย็น   2   เครื่องละ                                       4,000   บาท
3.             ผ้ากันเปื้อน ผ้าคลุมผม  12  ชุด รวม                               960    บาท
4.             ค่าทำป้ายร้านอาหาร                                                     2,500   บาท
5.             ค่าซ่อมคอมพิวเตอร์                                                        350   บาท
6.             อุปกรณ์อื่น ๆ                                                                 1179  บาท  
    รวม                                                                          9,769    บาทการจัดตั้งร้านค้าสวัสดิการเจ้าหน้าที่ ศูนย์มะเร็งอุดรธานี

วัตถุประสงค์ของสหการร้านค้า  ศูนย์มะเร็ง อุดรธานี
               สหการร้านค้านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเจ้าหน้าที่และผู้มารับบริการในเรื่องของสินค้าอุปโภค บริโภค ตลอดทั้งการจัดการสวัสดิการร้านอาหาร ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ปรัชญาการดำเนินงาน
               สหการร้านค้า ศูนย์มะเร็ง อุดรธานี ได้ยึดถือปรัชญาในการดำเนินการ ดังนี้
-   สหการร้านค้าเป็นของสมาชิก
-   สหการร้านค้าบริหารโดยสมาชิก
-   สหการร้านค้าต้องร่วมแรงร่วมใจ มีวินัย เสียสละ เพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน
เป้าหมาย
               ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวกับสินค้าอุปโภค บริโภคเพื่อให้บริการและเกิดประโยชน์แก่สมาชิก ผู้ป่วย และประชาชนผู้มารับบริการอย่างเสมอภาคและยุติธรรม

การดำเนินงาน
1. ร้านอาหารรายย่อย  มีทั้งหมด  5 ร้าน
     1.  ร้านอาหารตามสั่ง
       2.  ร้านอาหารตามสั่ง
       3.  ร้านก๋วยเตี๋ยว
       4.  ร้านอาหารอีสาน
       5. ร้านเครื่องดื่ม

2. สหการค้าศูนย์มะเร็ง อุดรธานี   
          การบริหารจัดการ สหการร้านค้า ศูนย์มะเร็ง อุดรธานี ดังนี้
     1. รูปแบบการจัดการทางด้านการเงิน ระบบบัญชี
รูปแบบการจัดการ
   1.1  ระดมหุ้นโดยการสมัครเป็นสมาชิกและต้องเป็นเจ้าหน้าที่ภายในศูนย์มะเร็ง อุดรธานี
-  สมัครสมาชิกเสียค่าธรรมเนียมแรกเข้าคนละ 20 บาท(โดยจะไม่จ่ายคืนไม่ว่ากรณีใดๆ)
-  สมาชิกทุกคนถือหุ้นได้ไม่เกิน 100 หุ้น ราคาหุ้นละ 100 บาท(จะต้องไม่ถอนหุ้นภายในระยะเวลา 1 ปี  ถ้ามีการลาออก โอนย้าย หรือไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์มะเร็งจะจ่ายค่าหุ้นคืนเมื่อเป็นสมาชิกครบ 1 ปี)
1.2  การดำเนินการกิจการ
-  จ้างพนักงานขายและดูแลร้านค้า ค่าจ้างตามแรงงานขั้นต่ำ หรือสูงกว่าตามความเหมาะสม -  เวลาดำเนินการ เปิดดำเนินการทุกวัน    เวลา 07.30 -17.00 น.
1.3  การจัดสรรผลกำไรจากการประกอบการ
              กำไรสุทธิจากการดำเนินการในรอบปีบัญชีนำมาจัดสรรดังนี้
          - จ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้นไม่เกิน        10  %      ของกำไรสุทธิ
- จ่ายเป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกตามสัดส่วนของการซื้อสินค้าระหว่างปีไม่เกิน  10 %  ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ของการพิจารณาจัดสรรสิ้นงบบัญชี
- จ่ายเป็นงบลงทุน                             30 %   ของกำไรสุทธิ
จ่ายเป็นสวัสดิการให้ศูนย์มะเร็ง        15    ของกำไรสุทธิ
- จ่ายเป็นงบพัฒนาบุคลากร             20    ของกำไรสุทธิ
- จ่ายเป็นงบบริหารจัดการ                10    ของกำไรสุทธิ
- จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนปฏิบัติงานแก่คณะกรรมการดำเนินการ       5 %  ของกำไรสุทธิ (ระยะดำเนินการยังไม่รับค่าตอบแทน)

การสมัครเป็นสมาชิกสหการร้านค้า
              คุณสมบัติของสมาชิก
               - เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหการร้านค้านี้
               - เป็นเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงาน ศูนย์มะเร็ง อุดรธานี
              

 ขั้นตอนการสมัคร
               - กรอกรายละเอียดลงในใบสมัครสมาชิก ตามแบบที่กรรมการกำหนด
               - แนบสำเนาบัตรเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ  1 ฉบับ
              - ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารต่อเจ้าหน้าที่สหการร้านค้าโดยมีคณะกรรมการตรวจสอบและรับรอง
               - ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า 20 บาท (ชำระเป็นเงินสด)
             - ชำระค่าหุ้นตามจำนวนที่สมัคร หุ้นละ 100 บาท แต่ไม่เกิน 100 หุ้น (ชำระเป็นเงินสด)

           สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก
               -สิทธิออกเสียงในการประชุมใหญ่
               - สิทธิในการพิจารณาได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทน เกี่ยวกับการดำเนินการของสหการร้านค้า
               -สิทธิในการได้รับพิจารณาเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา การให้ความรู้เกี่ยวกับสหการร้านค้า
                   - สิทธิในการได้รับเงินปันผลประจำปีและเงินเฉลี่ยคืนจากยอดซื้อสินค้า ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด
              
       การขาดจากสมาชิกภาพ
-ถึงแก่กรรม
-ลาออกจากสหการร้านค้า
-ถูกให้ออกจากราชการหรืองานประจำ
ออกจากราชการ โอนย้าย ไปปฏิบัติหน้าที่หน่วยงานอื่น
ให้ออกโดยมติคณะกรรมการโดยไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ของสหการร้านค้า

การลาออกจากสมาชิก
- ยื่นคำขอลาออกจากสหการร้านค้า ตามแบบฟอร์มที่กำหนด และจะจ่ายค่าหุ้นคืนเมื่อเป็นสมาชิกครบ 1 ปี
- คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติให้ลาออกได้แล้ว จะคืนเงินค่าหุ้นพร้อมสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกเมื่อครบรอบปีบัญชี